Page 1 of 1

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2561

Posted: Wed May 30, 2018 10:22 am
by pronpimon
สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1007.2/53 ลงวันที่ 18 พ.ค. 61 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้