Page 1 of 1

การใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน

Posted: Thu May 03, 2018 5:14 pm
by pronpimon
จากการทดสอบการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานเป็นระยะ เวลา 1 เดือน เห็นควรให้ใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน