Page 1 of 1

เเนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก

Posted: Wed Jul 18, 2018 7:05 pm
by pronpimon
สลธ.ขอส่งเเนวทางการปฏิบัติในการให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อโปรดทราบเเละถือปฏิบัติ