Page 1 of 1

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครึ่งปีเเรก วันที่ 1 เมษายน 2561

Posted: Wed Jul 18, 2018 7:01 pm
by pronpimon
สลธ. ขอส่งเเนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสทนช. เพื่อดำเนินการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครึ่งปีเเรก วันที่ 1 เม.ย.61 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561