Page 1 of 1

สลธ.642/2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือเเละติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

Posted: Sat Jun 16, 2018 11:40 am
by pronpimon
ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อหารือเเละติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสทนช. เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น
ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เเละที่ปรึกษา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประเด็นเเละข้อสั่งการที่ สลธ.ได้สรุป รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ