ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2238
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้อง

Post by matthana_tu » Mon Jun 01, 2020 2:05 pm

ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
Attachments
จ.2.2563 จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
(35.39 KiB) Downloaded 75 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”