Page 1 of 1

ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓

Posted: Fri Feb 07, 2020 2:59 pm
by matthana_tu
ประกาศแผนจ้างจัดงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓