ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2144
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้อง

Post by matthana_tu » Wed May 13, 2020 1:57 pm

ราคากลางจ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
Attachments
จ.2.2563 บก.06 และราคากลาง.pdf
(89.72 KiB) Downloaded 63 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานจ้าง”