Page 1 of 1

ราคากลาง เช่ารถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์

Posted: Thu Jan 10, 2019 10:55 am
by nahathai
ราคากลาง เช่ารถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์