Page 1 of 1

นร 0101/ว2610 เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562

Posted: Wed Nov 07, 2018 4:04 pm
by pronpimon
สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ