แบบรับรองสำหรับผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคา

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1433
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

แบบรับรองสำหรับผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคา

Post by matthana_tu » Tue Jun 30, 2020 11:12 am

แบบรับรองสำหรับผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคา
Attachments
2.แบบรับรองสำหรบผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
(136.44 KiB) Downloaded 5 times

Post Reply

Return to “คู่มืองานด้านพัสดุ”