Search found 1422 matches

by matthana_tu
Thu Jun 30, 2022 9:52 am
Forum: งานจ้าง
Topic: ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ
Replies: 0
Views: 8

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 อาคาร
by matthana_tu
Wed Jun 29, 2022 11:18 am
Forum: งานจ้าง
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑
Replies: 0
Views: 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
by matthana_tu
Fri Jun 17, 2022 12:59 pm
Forum: งานจ้าง
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า
Replies: 0
Views: 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

Go to advanced search