Search found 565 matches

by matthana_tu
Sun Sep 27, 2020 10:09 am
Forum: สัญญาจ้าง
Topic: สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Replies: 0
Views: 85

สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จ.56/2562(สลธ.) ลว 27/09/2562
by matthana_tu
Mon Jun 29, 2020 3:00 pm
Forum: งานจ้าง
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงกา
Replies: 0
Views: 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
by matthana_tu
Fri Jun 05, 2020 9:25 am
Forum: งานซื้อ
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Replies: 0
Views: 48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ กองการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
by matthana_tu
Wed May 27, 2020 5:13 pm
Forum: งานจ้าง
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
Replies: 0
Views: 49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

Go to advanced search