Search found 278 matches

by matthana_tu
Sun Sep 27, 2020 10:09 am
Forum: สัญญาจ้าง
Topic: สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Replies: 0
Views: 11

สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จ.56/2562(สลธ.) ลว 27/09/2562
by matthana_tu
Thu Jan 23, 2020 11:45 am
Forum: งานซื้อ
Topic: ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ฯ จำนวน 1 ลำ
Replies: 0
Views: 3

ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ฯ จำนวน 1 ลำ

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) ขนาด ๙ ที่นั่ง ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๔ คัน
by matthana_tu
Fri Jan 17, 2020 10:35 am
Forum: สัญญาจ้าง
Topic: สัญญาจ้างโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า สร้างฝ่ายต้นน้ำ
Replies: 0
Views: 9

สัญญาจ้างโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า สร้างฝ่ายต้นน้ำ

สัญญาจ้างโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า สร้างฝ่ายต้นน้ำ
จ.60/2562(สลธ.) ลว 30.09.2562

Go to advanced search