Search found 24 matches

by administrator
Sat Oct 06, 2018 3:30 pm
Forum: ข่าวการบริหารทรัพยากรบุคคล
Topic: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
Replies: 0
Views: 2147

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
by administrator
Fri Aug 03, 2018 2:33 pm
Forum: มติ ครม. และข้อสั่งการ
Topic: ข้อสั่งการ ลธน. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Replies: 0
Views: 1346

ข้อสั่งการ ลธน. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กวค. จึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามกรอบงบประมาณ (Propelling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับรายการที่ได้รับงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้แยกแผนงาน/โ...
by administrator
Wed Jul 18, 2018 5:21 pm
Forum: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Replies: 0
Views: 436

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
by administrator
Tue Jul 17, 2018 5:11 pm
Forum: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
Topic: ประกาศผู้ชนะโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Replies: 0
Views: 407

ประกาศผู้ชนะโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
by administrator
Fri Jun 08, 2018 9:39 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
Topic: รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 17 ตำแหน่ง
Replies: 0
Views: 1676

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 17 ตำแหน่ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 17 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 4. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 5. นักวิชาการ...
by administrator
Thu May 10, 2018 6:01 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
Topic: รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง
Replies: 0
Views: 1600

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง

doc12078420180510162104.pdf สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยตำแหน่งที่จะรับโอน 1. ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่งน...
by administrator
Fri May 04, 2018 3:27 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
Topic: รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Replies: 0
Views: 1944

รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
by administrator
Thu May 03, 2018 10:41 am
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ตรวจสิทธิก่อนเบิกจ่ายเงิน
Replies: 0
Views: 1568

ตรวจสิทธิก่อนเบิกจ่ายเงิน

ตรวจสิทธิ จากระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเบิกจ่ายต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุม เลี้ยงรับรอง ค่าตอบแทน การสอบ การตรวจผลงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
- ค่าตอบแทนค่าอาหารทำการล่วงเวลา
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการพลเรือน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานรัฐ

Go to advanced search